Adatkezelési tájékoztató

 

1./ Jelen adatvédelmi nyilatkozat/szabályzat tartalmazza, a https://opuseu.com weboldal keretén belül a "JÓ LEHETŐSÉG" SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET (továbbiakban: JÓ LEHETŐSÉG" Szociális Szövetkezet, székhelye: 8737 Somogysimonyi, Arany János utca 11.) és a "KÖZJÓÉRT" Szociális Szövetkezet (továbbiakban: "KÖZJÓÉRT" Szociális Szövetkezet, székhelye: 7370 Varga, Fő utca 32.;) továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet (továbbiakban: JobbMeló Iskolaszövetkezet, székhelye: 7184 Lengyel, Petőfi utca 15.) valamint  az opuseu Munkaerő-Kölcsönző és HR Szolgáltató Kft. (továbbiakban opuseu Kft., székhelye: 8737 Somogysimonyi, Arany János utca 11.) által végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

2./ Jogszabályi háttér:

Az „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. weboldalán keresztül végzett szolgáltatás nyújtás körében végzett adatkezelés során a személyes adatok gépi feldolgozása tekintetében az érintettek személyes és egyéb adatait bizalmasan, célhoz kötötten, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

a) Magyarország Alaptörvénye;

b) az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

e) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);

f) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);

g) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény (Grt.);

h) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

i) 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;

j) 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról;

k) 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről;

l) 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

 

3./ Általános adatkezelési alapelvek

A honlapon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett előzetesen hozzájárul. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A weboldal keretein belül nyújtott regisztrációval a felhasználók (érintettek) kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott szabályokat és tájékoztatást.
 

Az „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. a honlapján gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője, amelyhez a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

Az adatkezelés célja, hogy az érintettek regisztrációs űrlap kitöltését követően, megadott személyes adatait, az Adatkezelő által fenntartott adatbázisban munkaviszony létesítése és/vagy munkaerő-kölcsönzési jogviszony létesítésére jelentkezés céljából elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza.
 

A regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz is, hogy a megadott e-mail címére az Adatkezelő a részére küldött levélben tájékoztassa a képzettségének megfelelő ajánlatokról, lehetőségekről, valamint a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. szolgáltatásairól és a felhasználás újdonságairól.

 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

4./ A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. honlapjának használata során megvalósuló egyes adatkezelések

 

4.1/ Az adatkezelés helye megegyezik a szövetkezetek székhely címeivel: 8737 Somogysimonyi, Arany János utca 11. és 7370 Varga, Fő utca 32. és 7184 Lengyel, Petőfi utca 15., 

 

4.2/ A honlap adatkezelése

A cookiekat („sütiket”) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A „sütik” alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére az adott személy azonosítására nem alkalmas módon.

Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése. E tekintetben az oldal személyes adatokat nem kezel.

 

A Társaság az alábbi sütiket alkalmazza:

social media: Facebook képpont

látogatottság-elemzés: Google Analytics

 

A látogató a honlap alsó részén elhelyezett sávon tudja kiválasztani, hogy sütik használatát kívánja engedélyezni, vagy tiltja.


adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

 

4.3/ Regisztráció

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A formanyomtatvány kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az szövetkezet (szövetkezetek) adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.


adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszám

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedő ideig tart

adattárolás módja: elektronikus

 

4.4/ Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az érintett kérelmére a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. hírlevelet küld. A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. kifejezetten felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a regisztrációt követően az Érintetteket folyamatosan tájékoztatja a munkalehetőségekről, amely azonban nem minősül hírlevélnek.

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint azokat meg kell semmisíteni és erről az érintettet értesíteni kell.

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett kérte-e az adatai törlését.

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. a hírlevélküldő szolgáltatáshoz a Mail Chimp USA-beli adatfeldolgozót veszi igénybe. A Mail Chimp szerepel a Privacy Shield listán, így számára adat biztonságosan átadható. A Privacy Shield keretrendszerről további tájékoztatást kaphat az alábbi weboldalon: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatva legyenek a további munka lehetőségekről, illetve a szövetkezetek által bevezetett új folyamatokról;

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően haladéktalanul;

adattárolás módja: elektronikus

 

4.5/ Tájékoztatás az állásajánlatokról, munkalehetőségekről

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. tevékenysége ellátása érdekében tájékoztatja az érintetteket az aktuális állásajánlatokról, munkalehetőségekről.

 

adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális állásajánlatokról, munkalehetőségekről;

kezelt adatok köre: érintett e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek

adattárolás határideje: a regisztráció megszüntetéséig;

adattárolás módja: elektronikus

 

4.6/ Adatbiztonság

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. az adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet biztosít. Ez az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adatokhoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védettek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat egy nyilvántartásban kezeli és az adatkezelés során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Továbbá informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsága eljárásokkal gondoskodik.

 

4.7/ Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, adatainak törlését az info [kukac] opuseu [pont] com e-mail címen, kérheti az adatkezelés korlátozását, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz.

Az érintett tudomásul veszi, hogy az által kérelmezett változtatások, korlátozások és/vagy tiltások befolyásolhatják vagy korlátozhatják, esetenként a szövetkezetek által nyújtott munkalehetőségek igénybevételét, mert ezáltal az adatkezelő nem tudja a szükséges információval ellátni az érintettet.

Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat.

A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

4.7.1./ Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. részéről visszajelzést/tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkról tájékoztatást kapjon:

- jogosult megtudni, hogy van-e folyamatban adatkezelés (adatkezelés tényéről tájékoztatás);

- jogosult megtudni az adatkezelés célját;

- jogosult megtudni az adatkezelés jogalapját;

- az érintett személyes adatok körét;

- azok körét, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni szándékoznak és a közlés módjáról és arról, hogy milyen jogalapon történik a közlés/adattovábbítás;

- a személyes adatok kezelésének/tárolásának tervezett időtartamát;

- jogosult felvilágosítást kapni jogairól;

- jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;

- jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül - alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében felsorolt adatok és adatkezelések köréről és jogalapjáról, továbbá kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. nem tesz intézkedéseket legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának tényéről és okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

4.7.2./ Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlanul kezelt/nyilvántartott személyes adatokat.

Arra az időtartamra, amíg a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. ellenőrzi a személyes adatok pontosságát/helyességét és/vagy valódiságát, az érintett személyes adatok kezelése korlátozásra kerülhet a jelen tájékoztató 4.7.4./ pontjának megfelelően.

 

4.7.3./ Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. felé intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek sérelmét okozza.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. vezető tisztségviselői döntenek. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet, aki amennyiben nem ért egyet, az adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

4.7.4./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

- az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a szövetkezet korlátozza a személyes adatok kezelését;

- az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

- az érintett a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének idejére.

- az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára az érintett adatok kezelését a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az érintett adatot a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

- az érintett hozzájárul az adatkezeléshez, vagy

- jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése vagy

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése, vagy

- jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás esetleges feloldásáról, a feloldás okáról és indokáról, valamint a feloldás jogalapjáról a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

4.7.5./ Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.7.6./ Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa amennyiben:

- az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

ÉS

 

- az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen , vagy aránytalanul nagy költséget és/vagy időráfordítást igényel.

Az érintettet kérésére a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. tájékoztatja e címzettekről.

 

4.7.7./ Jogorvoslat

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt és/vagy sérelmet előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

4.7.7.1./ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

honlap: www.naih.hu

4.7.7.2./ Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

5./ Felelősségvállalás

A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében az érintett felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyek a szövetkezetet a személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.

 

6./ Adatfeldolgozók köre

A jogi személyek (szövetkezetek, Kft.) a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi(k) igénybe:

 

6.1/ adatfeldolgozó neve: „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet

címe: 8737 Somogysimonyi, Arany János utca 11.

cégjegyzékszáma: 14-02-300381

adatfeldolgozás célja: adatkezelés

 

6.2/ adatfeldolgozó neve: „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet

címe: 7370 Varga, Fő utca 32.

cégjegyzékszáma: 02-02-060520

adatfeldolgozás célja: adatkezelés

 

6.3/ adatfeldolgozó neve: JobbMeló Iskolaszövetkezet

címe: 7184 Lengyel, Petőfi utca 15.

cégjegyzékszáma: 17-02-001403

adatfeldolgozás célja: adatkezelés

 

6.4/ adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Limited.

címe: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ireland

cégjegyzékszáma:IE9692928F

adatfeldolgozás célja: regisztráció

 

6.5/ adatfeldolgozó neve: Google Ireland Limited.

címe: Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland

cégjegyzékszáma:IE6388047V

adatfeldolgozás célja: Analitika, regisztráció

 

6.6/ adatfeldolgozó neve:  The Rocket Science Group, LLC, d/b/a MailChimp.

címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

adatfeldolgozás célja: Hírlevél

 

6.7/ webes adatfeldolgozó neve: RUFFTECH Kft., "RUFFTECH" informatikai szolgáltató és kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság

cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. 3. em. 10.,

cégjegyzékszám: 01-09-346704,

adatfeldolgozás célja: IT-megoldások nyújtása, ideértve a felhőalapú tárolás

 

6.8/ webes adatfeldolgozó neve: OneWeb Kft., OneWeb Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 2800 Tatabánya, Komáromi utca 64. 1. em. 2.,

cégjegyzékszám: 11-09-026919,

adatfeldolgozás célja: IT-megoldások nyújtása, ideértve a felhőalapú tárolás

 

6.9/ adatfeldolgozó neve: opuseu Munkaerő-Kölcsönző és HR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 8737 Somogysimonyi, Arany János utca 11.

cégjegyzékszáma: 14 09 319860

adatfeldolgozás célja: adatkezelés

 

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a szövetkezetek rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

7./ A nyilatkozat megváltoztatásához való jog fenntartása:

A „JÓ LEHETŐSÉG” Szociális Szövetkezet és a „KÖZJÓÉRT” Szociális Szövetkezet továbbá a JobbMeló Iskolaszövetkezet és az opuseu Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa.

Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja.

Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei és/vagy adatok köre is megváltozik, a szövetkezetek külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

A jelen tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben GDPR, valamint az Infotv. szabályai az irányadók.