Visszaélés bejelentő szabályzat

Ügyvezetői utasítás az
opuseu Munkaerő-Kölcsönző és HR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
visszaélés-bejelentési szabályzatáról

Alulírott Kövesi Péter ügyvezető az alábbiakat rendelem el:

I./ FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1./ A Szabályzat célja

Az opuseu Munkaerő-Kölcsönző és HR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) visszaélés-bejelentési szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett tevékenységre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésének és kivizsgálásának lehetővé tétele érdekében kommunikációs csatorna és eljárásrend működtetése, továbbá azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek egyrészt biztosítják a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelést, másrészt megerősítik az etikus munkahelyi kultúrát, a Társaság kontrollkörnyezetét, és a kontrollok működésének hatékonyságát, segítséget nyújthatnak továbbá a jogsértések, visszaélések és egyéb magatartási normák megsértésének feltárásában, illetve javíthatják a Társaság külső és belső megítélését is, azáltal, hogy a Társaság elkötelezettséget mutat az etikus és törvényes működés iránt.

I.2./ A Szabályzat hatálya

I.2.1./ Tárgyi hatály

A Szabályzat hatálya jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett tevékenységre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt tartalmazó bejelentésre terjed ki. 

A bejelentések tartalmazhatnak információt például – nem kizárólagosan - az alábbiakra vonatkozóan: bűncselekmények, szabálysértések, munkaügyi tárgyú jogsértések/visszaélések, munkavédelmi tárgyú visszaélések, etikátlan/tisztességtelen, visszaélésszerű, zaklató magatartás, bármely jogszabály vagy előírás megsértése, a Társaság bármely szabályzatának megsértése, diszkrimináció alkalmazása, bármilyen természetű, tárgyú, irányultságú zaklatás és/vagy megfélemlítés, továbbá minden olyan egyéb magatartás, amely bármilyen tekintetben káros/hátrányos a Társaság számára.

A bejelentések és azok kivizsgálása során a Társaság tudomására jutott, természetes személyre vonatkozó személyes adatok a Társaság általi kezelését a Társaság Adatkezelési Szabályzata szabályozza.

I.2.2./ Személyi hatály

I.2.2.1./ Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaságra, továbbá annak minden szervezeti egységére és a Társaság részvételével működő valamennyi jogalanyra.

I.2.2.2./ Jelen Szabályzat hatálya alá tartozik továbbá a bejelentő, a bejelentésben érintett személy (olyan természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, akire/melyre a bejelentés vonatkozik), azok, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval/tudomással rendelkezhetnek, a bejelentésben rögzített adatok alapján beazonosítható személyek, a bejelentést fogadó személyek, a vizsgálatot végző személyek, a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges szervezeti egység vagy munkatárs, továbbá bárki, aki a jelen Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadta.

I.2.2.3./ A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalanynál bármely jogviszony keretében foglalkoztatott, beleértve azt is, akinek az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalanynál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya korábban megszűnt, vagy aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

a) bármely természetes és/vagy jogi személy és/vagy egyéb szervezet, ha az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalannyal szerződéses kapcsolatban áll, vagy bármikor állt;
b) az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalany tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalany ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő szervéhez/testületéhez tartozó személy;
c) az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalannyal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt bármely személy,
d) az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalanynál tevékenységet végző gyakornok/hallgató és önkéntes,
e) az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalanynál az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy/szervezet, aki/amely esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalannyal megszűnt.

I.3./ Irányadó jogszabályok

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokban és okiratokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárni, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint:

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről,
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 
2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról (a továbbiakban új Panasztörvény),
az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalany létesítő okirata és szervezeti- és működési szabályzata.

I.4./ Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a 2023. évi XXV. törvény (új Panasztörvény) 16.§-a tartalmazza, melynek értelmében:

„foglalkoztatásra irányuló jogviszony”: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi;

„foglalkoztató”: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat;

„foglalkoztatott”: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

II./ FEJEZET

A VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSE

II.1./ A bejelentések megtételének módja

A bejelentés megtehető írásban vagy szóban.

Az írásbeli bejelentés megtétele az alábbiak szerint lehetséges:

a) Postai úton: Az opuseu Munkaerő-Kölcsönző és HR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8737 Somogysimonyi, Arany János utca 11. szám alatti székhelyére címzett postai küldeményként.

b) Elektronikus úton: bejelentes@opuseu.hu címre történő elektronikus levél (e-mail) megküldése útján.

c) Személyesen: Előzetes időpont egyeztetés alapján.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó képviselőjének nevét, elérhetőségét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. 

A bejelentéshez szükséges csatolni a bejelentő rendelkezésére álló bizonyítékokat, illetőleg a bejelentő a tudomására jutott, de birtokában nem lévő bizonyítékok feltalálási helyét a bejelentésben megjelölni köteles.

A bejelentések fogadására az alábbi személyeket jelölöm ki:

Tamás Tímea, timea.tamas@opuseu.com, +36301015156
Felső-Varga Adrienn, adrienn.felso-varga@opuseu.com, +36306249989

II.1.1./ Szóbeli bejelentés

Személyesen megtett bejelentés esetén az erre kijelölt személy a szóbeli bejelentést írásba foglalja és - annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett - a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A szóbeli bejelentés írásba foglalása során jegyzőkönyv készül.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A rosszhiszemű bejelentés következményei az alábbiak:

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan/alaptalan bejelentést tett és

ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni a bejelentés irataival együtt,
alappal feltehető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jog- és/vagy érdeksérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

II.1.2./ Írásbeli bejelentés

Az írásbeli bejelentést postai úton vagy elektronikus levélben (e-mail) lehet megtenni.

A postai vagy elektronikus úton megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről a bejelentő visszaigazolást kap. 

A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az új panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

II.2./ Kivizsgálás mellőzése

A bejelentést kivizsgálók mérlegelhetik a bejelentés vizsgálatát, melynek eredményeként mellőzhetik kivizsgálást az alábbi esetekben:

a) a bejelentést tevő kiléte nem állapítható meg,
b) a bejelentés nem az arra jogosulttól származik,
c) korábbival azonos tartalmú vagy ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés, 
d) a közérdek vagy különös méltánylást érdemlő magánérdek sérelme nem állapítható meg vagy a bejelentéssel érintett természetes vagy jogi személy jogainak korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentést kivizsgálók a bejelentés kivizsgálásának mellőzéséről és a mellőzés indokáról a bejelentőt írásban tájékoztatják (amennyiben a bejelentő kiléte megállapítható).

III./ FEJEZET

A BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

III.1./ A Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt vizsgáló

Az adott bejelentés kezelésére, kivizsgálására a Társaság ügyvezetője által a 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő vizsgáló (továbbiakban: a Vizsgáló) kerül kijelölésre.

A bejelentést továbbítják a Vizsgálónak oly módon, hogy az adatok biztonsága a továbbítás során is megvalósuljon.

III.2./ A bejelentések kivizsgálásának menete, határidők

A Vizsgáló a bejelentésekkel kapcsolatos vizsgálatokat a jelen szabályzat szerint intézi el. 

A bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. 

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, továbbá arról, hogy az eljárás bármely szakaszában az eljárás irataiba betekinthet, jogi képviselőt hatalmazhat meg, észrevételt és nyilatkozatot, indítványt tehet, továbbá arra, hogy amit mond vagy rendelkezésre bocsát, az az eljárásban bizonyítékként felhasználható.

A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás az eljárás eredményes lefolytatását meghiúsítaná vagy megnehezítené.

A Vizsgáló az eljárás során meghallgatást tarthat és egyéb bizonyítást folytat le. Bizonyítékként minden olyan bizonyítási eszköz felhasználható, mely a tényállás megállapítására vagy a bejelentés tartalmának kivizsgálására alkalmas lehet.

Nem használható fel a törvénysértő módon vagy az eljárásban résztvevő bármely személy jogai korlátozásával vagy annak eredményeként beszerzett bizonyíték.

A Vizsgáló a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat köteles titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatja meg másokkal.

A Vizsgáló a vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. 

Különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, a vizsgálat időtartama 30 (harminc) napon túl meghosszabbítható. A határidő hosszabbításról és annak indokairól a bejelentőt tájékoztatni kell, megjelölve egyidejűleg a kivizsgálás várható időpontját. 

A Vizsgáló legfeljebb 3 (három) hónap alatt köteles az eljárást lefolytatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentőnek a kivizsgálás eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről vagy a kivizsgálás mellőzéséről szóló tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Vizsgáló kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázásának elősegítésére, valamint további információk/bizonyítékok rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentés nyomán indult eljárásban a tisztességes eljárás követelményének kell érvényesülnie. Ennek során a bejelentésben érintett személyeket, pozíciójuktól függetlenül azonos bánásmódban kell részesíteni.

A Vizsgáló a vizsgálat lefolytatását követően jelentést készít, amelyben összefoglalja a megállapított tényállást, egyéb megállapításait és jogkövetkeztetéseit, valamint, ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak ítéli, intézkedési tervet határoz meg annak érdekében, hogy a jövőben a szabályok hasonló megsértését vagy visszaélést el lehessen kerülni, továbbá szükség esetén javaslatot fogalmaz meg a szükséges eljárás/eljárások megindítására vagy polgári és/vagy munkajogi és/vagy egyéb jogszabály által biztosított jogkövetkezmény alkalmazására. 

A Vizsgáló a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja olyan módon, amilyen módon a bejelentő a bejelentését megtette.

A Vizsgáló feladatai ellátásához jogi képviselőt vehet igénybe.

IV./ FEJEZET

A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME

a Társaság a bejelentőt – amennyiben a bejelentés megtétele jogszerű és nem anonim módon került megtételre – védelemben részesíti és biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrány, egyéb negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán nem érheti (ide nem értve azt az esetet, amikor a bejelentő a bejelentés során rosszhiszeműen és szándékosan valótlan információt közöl, vagy való tényt hamis színben tüntet fel).

A bejelentés megtétele az alábbi három feltétel együttes teljesülése esetén jogszerű:

a) a bejelentő a bejelentését a Szabályzatban meghatározott visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül, a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint tette meg,
b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel/foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A bejelentőt megillető védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentés alaptalanságát állapítják meg.

A bejelentőt a fentiek szerinti védelem kizárólag akkor illeti meg, ha a) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ az új Panasztörvény 1. mellékletében, illetve a 2. mellékletében szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy b) a bejelentő az a) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.

A bejelentő a bejelentés megtételét követően jogosult jelzéssel élni a Társaság felé, ha véleménye szerint a bejelentés kapcsán őt bármilyen hátrány érte. 

A jelzést A Vizsgáló köteles megfelelően kivizsgálni (ennek során a bejelentés kivizsgálására vonatkozó szabályok megfelelően irányadók) és köteles megfelelő indokolással ellátott jelentést készíteni a vizsgálat eredményéről. 

A jelentés nyomán szükség esetén intézkedni kell a bejelentővel szemben hozott, általa kifogásolt intézkedések visszavonása, illetve a sérelmes helyzet megszüntetése iránt, továbbá – amennyiben ez indokolt – az érintett személyekkel szemben munkajogi következmények meghatározása iránt.

A bejelentők védelméről, a jogszerűen megtett bejelentésekről, a bejelentők részére biztosított jogi segítségnyújtásról, a bejelentők számára hátrányos intézkedésekről, illetve a hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárásokról további részletszabályokat az új Panasztörvény 41-49.§-ai tartalmazzák.

V./ FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

V.1./ Intézkedések a Szabályzat megismertetésére

V.1.1./ A Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság és az I.2.2.1./ pontban írt bármely jogalany valamennyi foglalkoztatottjával.

V.1.2./ A Szabályzatot a www.opuseu.com weboldalon hozzáférhetővé kell tenni és a Társaság létesítményeiben jól látható helyen ki kell függeszteni és a foglalkoztatottak részére e-mail útján meg kell küldeni.

V.2./ Jelen Szabályzat 2023-12-16 napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Somogysimonyi, 2023-12-13

Elsőként szeretnél értesülni a legújabb állásokról?

Add meg a nevedet és email címedet mi pedig hetente elküldjük neked a legújabb állásajánlatokat!